کتاب هر چی تو می‌خوای

کتاب هر چی تو می‌خوای
بخشی از داستان زیبای زندگی درک سیورز از آغاز و پایان راه‌اندازی کسب‌و‌...