کتاب بوطیقای سینما اثر رائول روئیز

کتاب بوطیقای سینما اثر رائول روئیز
برای نوشتن این کتاب کسانی را مدنظر قرار داده‌ام که سینما برایشان حکم ی...