کتاب «حیات سینماتیک» نوشته‌ی مجید باقرزاده و مسعود نقی‌پور

کتاب «حیات سینماتیک» نوشته‌ی مجید باقرزاده و مسعود نقی‌پور
این کتاب به پدیدارشناسی سینمای ترنس مالیک بر اساس آرای مرلوپونتی می‌پر...