سفر با لباس مبدل

سفر با لباس مبدل
افسوس که تندیس سینما دیگر میان ما حضور ندارد و اگر مانند برخی انسان‌ها...