کتاب اندیشه‌هایی در دیزاین

کتاب اندیشه‌هایی در دیزاین
این کتاب سعی دارد به اصول دیزاین تبلیغات معاصر، نظمی منطقی ببخشد.